Få penger på å spille poker

  1. Winaday Casino Casinospill: På siden som åpnes, vil du se en bar av fremdriften din.
  2. Roulette Millionær - VI her PÅ OCL har gått gjennom bryet med å ikke bare gjennomgå kasinoene som tilbyr dette spillet, men også spillene selv for å sikre at spillerne kan ta en informert beslutning om hvor de plasserer sine spill.
  3. Casino Online Med Mange Bonuser: Alle enheter (nettbrett og smarttelefoner) kan lett komme seg inn på deres responsive nettside.

Las vegas spilleautomat

Gratis Kasinospill Fem Trommer
Vi gjengir her et utdrag av de vilkår som gjelder hos Casinoroom.
French Roulette Casino Velkomstbonus Og Anmeldelse 2024
Uansett hvilket spill du velger, vil du finne at flere premier tilbys er rettferdig og sjenerøs.
PlayAmo mobile online casino nettsted er tilgjengelig på en rekke operasjonsplattformer.

Regler roulette casino

Beste Roulette Betting Strategi
Den beste delen om online lotteri nettsteder er at du kan delta i internasjonale lotterier og jackpotter uten å forlate komforten av ditt hjem.
Slik Spiller Du Vellykket Roulette
Wild Jackpots Casino har fantastiske tilbud og bonuser, og øker sjansene dine for å bli en vinner, på et av de mange spillene som tilbys.
Sun And Moon Norske Spilleautomater 2024

vedtekter

Vedtekter

Vedtekter Liverbirds Oslo:

1 Navn

Klubbens navn er Liverbirds Oslo.

Liverbirds Oslo er en politisk og økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon som er åpen for alle uansett kjønn, alder, rase eller legning. Det stilles kun krav om at man er supporter / tilhenger av Liverpool FC.

2 Formål

Liverbirds Oslo har som formål er å støtte Liverpool FC og bygge opp under interessen for laget i Oslo og omegn. Liverbirds Oslo skal være et samlingspunkt for lokale supportere, gjennom samlinger på fast møtested/pub og andre arrangement.

3 Medlemskap

3.1 Definisjon av medlem
Som medlem i Liverbirds Oslo regnes enhver person som har meldt seg inn og betalt medlemskontingent for inneværende sesong, og som per dags dato ikke er suspendert etter lovlig vedtak av Liverbirds Oslo, jfr. § 9.

Det er opp til hvert enkelt medlem at kontaktopplysningene til enhver tid er oppdatert.

Utmeldelse må skje aktivt fra den enkeltes side.

3.2 Rettigheter som medlem

Medlemmer av Liverbirds Oslo har fortrinnsrett på adgang til tilstelninger der Liverbirds Oslo er arrangør. Medlemmer i Liverbirds Oslo forplikter seg til å følge de regler og lover som til enhver tid følger det enkelte arrangement.

3.3 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingenten gjelder per sesong som er 01.juni.xxxx til 31.mai.xxxx. Medlemskapet løper fra den tid kontingenten er betalt og ut inneværende sesong. Det er 2 typer kontigent i Liverbirds Oslo: Over 16 år, og under 16 år. Personer over 16 år betaler 100 % av fastsatt kontingent. Personer under 16 år har gratis medlemskap. Et medlem kan når som helst melde seg ut. Utmeldelse eller eksklusjon medfører ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt kontingent.

4 Økonomi

Øvrige inntekter til klubben skal komme via tiltak som konkurranser, quiz, turneringer,
grasrotandel, RedsBet og andre arrangementer. Eventuelle overskudd skal komme medlemmene til
gode. Styret har ansvar for at klubben fører regnskap med de midler den forvalter.

5 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen 30. juni. Styret innkaller til årsmøte med minimum 14 dagers varsel via mail og internettside. Saker som skal behandles på årsmøte må være meldt inn til styret senest en uke før dette holdes eller satt dato frist. Alle medlemmene har adgang til årsmøte. Alle medlemmer har talerett. Alle medlemmer har en stemme, og stemmegivning må skje ved personlig oppmøte, ikke ved fullmakt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Årsmøtet skal:

  • Godkjenne fremmøtte medlemmer.
  • Godkjenne innkalling.
  • Godkjenne saksliste.
  • Velge møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
  • Styrets årsberetning og regnskap
  • Behandle innkomne forslag.
  • Velge styre, jfr.

6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 25 % av medlemmene, som har vært medlem i minst 3 måneder, krever dette skriftlig. Det innkalles i henhold til bestemmelsene i § 5.
Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Styret

7.1 Valg

Styret velges av årsmøte etter innstilling fra medlemmene og bør består av følgende verv:

Leder

Nestleder

Økonomiansvarlig

Tur ansvarlig

Web ansvarlig

Arrangement ansvarlig

Varamedlem

Varamedlem

Varamedlem kan stille på alle møter. Dette for å holde seg oppdatert på hva som skjer innad i styret. Ved fulltallig styre har de ikke stemme rett.

7.2 Funksjonstid

Styrets medlemmer velges for 2 år, dog slik at kun halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder og nestleder er ikke på valg samme år. De som får flest stemmer blir faste representanter, de andre blir vararepresentanter. Alle varaverv velges for 1 år. Styremedlemmer kan gjenvelges.

Valgkomiteen kommer med sine innstillinger til årsmøtet på de posisjoner som er på valg.

7.3 Oppgaver

Styrets oppgaver er å:

Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til god regnskapsskikk.
Styret er Liverbirds Oslo sitt høyeste myndighet mellom årsmøtene, og alle beslutninger i styret er endelig, frem til eventuell anke er behandlet av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig til enhver tid. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

8 Styremøter

Styret skal holde møter når leder bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtakdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller leder sin stemme dobbelt.
Ethvert medlem av styret har rett og plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre
vedkommende er suspendert eller har gyldig fraværsgrunn.
Kun medlemmer av styret har møterett i styremøtene.
Styret kan til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter.
De innkalte har talerett, men ikke stemmerett

9 Sanksjoner

Ekskludering av et medlem kan bli aktuelt hvis et medlem grovt overtrer Liverbirds Oslo sine vedtekter og vedtak, handler grovt ukollegialt, mobber eller trakasserer andre medlemmer er uhederlig eller bringer Liverbirds Oslo sitt gode navn og rykte i vanry. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjon sak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styret kan suspendere medlemmet inntil årsmøte har behandlet saken. Hvis et flertall av styret eller 1/5 av medlemmene mener at et medlem skal ekskluderes avgjøres dette av årsmøte med 2/3 flertall. Vedkommende skal gis anledning til å uttale seg før årsmøte sluttbehandler forholdet. Årsmøtets avgjørelse er endelig»

10 Vedtektsendringer

Vedtektsendring kan bare foretas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendring må være kunngjort for medlemmene i innkallingen.

11 Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan bare fattes på to påfølgende årsmøter med minst 14 dagers mellomrom, hvorav det første må være det ordinære årsmøtet. På begge årsmøtene kreves 2/3 flertall for oppløsning. Ved oppløsning av Liverbirds Oslo skal eventuelle udisponerte midler tilfalle Hillsborough Family Support Group.

12 Ikrafttredelse

Vedtektene i dette dokument er godkjent av Liverbirds Oslo på Årsmøte i Liverbirds Oslo 02.06.18
Møtested: Andys
Klokkeslett 18.00
Antall stemmeberettige : 13 stk.
02.06.2018 og trer i kraft f.o.m. den 28.02.2018. Vedtektene gjelder til annen bestemmelse/annet vedtak foreligger.
Mvh Styret i Liverbirds Oslo YNWA,
Share This